Herman Bollé: Kanonička kurija

Herman Bollé: Kanonička kurija, Kaptol 6, 1882.

Kurija na Kaptolu 6 bila je najviše oštećena u potresu 1880. godine te je 1882. godine podignuta za kanonika Ivana Mikovića koji je gradnju naručio u uglednoj zagrebačkoj projektno-graditeljskoj tvrtki „Grahor i Klein“. Prvotno je to bila barokna kurija s polukružnim erkerom, ali nakon ponovna podizanja u neogotičkome stilu, ona postaje najbolje Bolléovo djelo među kaptolskim stambenim građevinama, iako dosta kritizirano.


           Pročelje kurije izvedeno je od fasadne opeke. Izvorno je imala i glazirani crijep. Iznad prozora vidljivi su šiljasti lukovi ispod kojih je grafička dekoracija – sgraffito. Vijenci su ukrašeni majolikom. Kao važno obilježje Bolléove arhitekture, prisutni su dimnjaci s krovićima koji podsjećaju na kućice.

           Središnji dio pročelja lagano se ističe, a obilježen je portalom iznad kojeg se nalazi balkon. Trokutasti zabat u razini krova dodatno raščlanjuje pročelje. Djelomično su vidljive željezne spone koje u unutrašnjosti služe kao svojevrsna armatura, a na pročelju kao dekorativni element.