Leo Hönigsberg i Julio Deutsch: palača Schlesinger (danas hotel „Palace“)

Leo Hönigsberg i Julio Deutsch: palača Schlesinger (danas hotel „Palace“), Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Ulica Matije Petra Katančića, 1891. – 1892.

Palača Schlesinger jedan je od rijetkih primjera neorokokoa u Zagrebu. Atelje „Hönigsberg&Deutsch“ izgradio ju je za Karla Schlesingera, a 1907. godine prenamijenjena je u hotel Palace. Riječ je o ugaonoj građevini podignutoj na spoju Katančićeve ulice sa Strossmayerovim trgom. „Rustikalno“ prizemlje nadovezuje se na bazu i rastvoreno je lučnim otvorima. Dekorativni elementi najviše se ističu na prvome katu, a idući u visinu, dekoracija se postupno reducira. Prozori prvoga kata u podnožju imaju balustradu, doprozornici su u obliku polustupova i pilastara s korintskim kapitelima, iznad kojih se diže bogata ornamentika s različitim zavijutcima i biljnim motivima nad koje se nadvija raskošni natprozornik oslonjen na svojevrsne konzole u obliku voluta. Arhitektonski okvir prozora drugoga kata drže dvije konzole s motivima ljudskih glava. Ulogu natprozornika ima valovita masivna profilacija ispod koje su ornamenti u obliku različitih zavijutaka, ali ih ima znatno manje nego na prvome katu. Na prvome i drugome katu riječ je o polukružno zaključenim monoforama, a na trećem katu o biforama naglašenim natprozornikom u obliku naopako okrenute otvorene knjige, na čijem su „vrhu“ školjkasti motivi, a ispod biljni motivi i zavijutci. Nesimetrija zgrade očituje se u nejednakom broju osi u obama krilima, nepostavljanju ulaza u središte krila i isticanju rubnoga rizalita samo na krilu okrenutom prema Strossmayerovu trgu. Ugaoni rizalit obuhvaća tri prozorske osi, a prozori na dvjema osima koje pripadaju svaka jednomu krilu identične su prozorima rubnoga rizalita. Kao i kod ostalih prozora dolazi do redukcije dekoracije prema vrhu zgrade. Na prvome je katu riječ o pravokutnome balkonu s balustradom, koji se oslanja na dvije konzole, i biforom s ravnim natprozornikom. Na drugome je katu bifora natkrivena natprozornikom kakav na trećem katu imaju „obični“ prozori, a na trećem katu prozor je smješten unutar školjkasto zaključene „niše“ na kojoj su postavljeni figuralni prikazi. Prozorska os koja se nalazi na samome uglu, tj. u središtu ugaona rizalita na prvome katu, najraskošnije je ukrašena. Na prvome katu ima polukružni balkon s balustradom na kojemu stoje atlanti koji na leđima nose konzole na kojima počiva konstrukcija unutar koje je smješten polukružno zaključeni prozor na drugome katu. Na to se nadovezuje natkriveni balkon na trećem katu čija je dekoracija minimalna, a luk kojim se rastvara stoji na polustupovima čiji kapiteli podsjećaju na toskanske. Ta os završava svojevrsnom kupolom, a ostale osi rizalita neobičnim nepravilno zaključenim zabatom unutar kojega je smještena prazna školjkasto zaključena niša.

honigsbergdeutsch1